ANBI Certificaat

ANBI

Stichting Subglottische Stenose staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI Certificaat heeft voordelen, bijv.:

 • De stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, de jaarlijkse bijdrage van vrienden valt hier ook onder.

Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI’s via hun website een groot aantal gegevens openbaar maken. De Stichting Subglottische Stenose is een transparante organisatie en juicht die ontwikkeling toe. Ze voldoet middels deze pagina en de weergegeven koppelingen aan die eisen.

Praktische gegevens

Naam: Stichting Subglottische Stenose
RSIN: (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8639.72.949
Kamer van Koophandel: nr. 86453939
Bankrekening: NL 68 INGB 0391 5029 21

Contactgegevens:
Stichting Subglottische Stenose
Fûgelliet 19A
9247 GD Ureterp
e-mail: subglottischestenose@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 4 mei 2024 uit de volgende leden:
– Mw. C.J. (Cara) Howe-Taylor: voorzitter
– Mw. G.A. (Gea) de la Ferté-Duursma: secretaris
– Mw. Ing. H. (Hilda) Sloot: penningmeester
– vacature: bestuurslid communicatie
– vacature: bestuurslid       

Doelstelling

Het doel van de stichting is:

 1. het bevorderen van de zorg voor subglottische stenose patiënten en de naasten van  bedoelde patiënten en het behartigen van hun belangen;
 2. het bevorderen van kennis van subglottische stenose en behandelingen daarvan;
 3. het vergroten van het begrip voor de verschillende aspecten en problemen van subglottische stenose;
 4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. betrouwbare informatievoorziening aan patiënten, hun naasten en (para) medici over de subglottische stenose, behandelingen en wetenschappelijk onderzoek naar subglottische stenose;
 2. het realiseren van lotgenotencontact;
 3. bekendheid geven aan de aandoening door middel van een website, Facebook, flyers, artikelen, etc.;
 4. deelname aan werkgroepen met betrekking tot subglottische stenose en contact  onderhouden met andere patiëntenorganisaties op het gebied van gemeenschappelijke doeleinden;
 5. behandelaars adviseren vanuit patiëntenperspectief en signaleren van mogelijke onderzoeksonderwerpen vanuit patiëntenperspectief.

De Stichting Subglottische Stenose richt zich op adolescente en volwassen patiënten met subglottische stenose.

Beloningsbeleid: omdat de stichting geen betaalde krachten heeft is er geen sprake van een echt beloningsbeleid. Ook bestuursleden krijgen conform de statuten geen beloning. Wel kunnen onkosten kunnen worden gedeclareerd.


Officiële stukken 2023


Officiële stukken 2022


Zie hier onze Privacy regeling

Als je dit een goede zaak vindt, zijn er verschillende manieren om de stichting te steunen.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op. Of word lid van onze Nederlandstalige Facebookgroep.